8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona.

§ 2 Vymedzenie základných pojmov

ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

§ 3 Všeobecné povinnosti  účastníka cestnej premávky

§ 4 Povinnosti vodiča

§ 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

§ 6 Povinnosti prevádzkovateľa vozidla

§ 6a Povinnosti držiteľa vozidla

§ 7 Povinnosti inštruktora autoškoly

§ 8 Používanie bezpečnostných pásov  a iných zadržiavacích zariadení

JAZDA VOZIDLAMI

§ 9 Spôsob jazdy

§ 10 Jazda v jazdných pruhoch

§ 11, 12, 13 Jazda v mimoriadnych prípadoch

§ 14 Obchádzanie

§ 15 Predchádzanie

§ 16 Rýchlosť jazdy

§ 17 Vzdialenosť medzi vozidlami

§ 18 Vyhýbanie

§ 19 Odbočovanie

§ 20 Jazda cez križovatku

§ 21 Vchádzanie na cestu

§ 22 Otáčanie a cúvanie

§ 23, § 24, § 25 Zastavenie a státie

§ 26 Zastavenie vozidla v tuneli

§ 27, § 28, § 29 Železničné priecestie

§ 30 Znamenie o zmene smeru jazdy

§ 31 Výstražné znamenie

§ 32,§ 33 Osvetlenie vozidla

§ 34 Vlečenie motorového vozidla

§ 35,  § 36,  § 37 Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste

§ 38 Osobitosti premávky v zimnom období

§ 39 Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel

§ 40, § 41, § 42 Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami

§ 43 Prekážka cestnej premávky

§ 44 Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

PODMIENKY PREPRAVY OSÔB A NÁKLADU

§ 45, § 46 Preprava osôb

§ 47 Preprava osôb vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb

§ 48,  § 49,  § 50 Preprava osôb v ložnom priestore nákladného automobilu a v ložnom priestore nákladného prívesu traktora

§ 51 Preprava nákladu

OSOBITNÉ USTANOVENIA O NIEKTORÝCH  ÚČASTNÍKOCH CESTNEJ PREMÁVKY

§ 52, § 53, § 54 Osobitné ustanovenia o chodcoch

§ 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch

§ 56 Jazda so záprahovým vozidlom a ručným vozíkom

§ 57 Jazda na zvieratách, vedenie a hnanie zvierat

§ 58 Osoba vykonávajúca prácu na ceste

§ 59 Osobitné ustanovenia o cestnej premávke  v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne

ÚPRAVA A RIADENIE CESTNEJ PREMÁVKY

§ 60, § 61Dopravné značky a dopravné zariadenia

§ 62 Riadenie cestnej premávky

§ 63 Oprávnenie na zastavovanie vozidiel

DOPRAVNÉ NEHODY

§ 64 Dopravná nehoda

§ 65 Povinnosti vodiča pri dopravnej nehode

§ 66 Povinnosti účastníka dopravnej nehody  a škodovej udalosti

OPRÁVNENIA POLICAJTA PRI DOHĽADE NAD BEZPEČNOSŤOU A PLYNULOSŤOU  CESTNEJ PREMÁVKY

§ 69 Všeobecné oprávnenia

§ 70 Zadržanie vodičského preukazu

§ 71 Osobitné ustanovenie  o zadržaní vodičského preukazu

§ 72 Zadržanie osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II,  evidenčného dokladu vydaného v cudzine,  technického osvedčenia vozidla  a tabuľky s evidenčným číslom

ZDRAVOTNÁ A PSYCHICKÁ SPÔSOBOLOSŤ

§ 86 Zdravotná spôsobilosť

§ 87 Lekárska prehliadka

§ 88, § 89 Psychická spôsobilosť

§ 90 Povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti