Sklárčik autoškola - Vodorovné dopravné značky

V1a Pozdĺžna súvislá čiara #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 1a.png

Pozdĺžna súvislá čiara

Po sa užíva na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou a na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

V1a Pozdĺžna súvislá čiara
V1b Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 1b.png

Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara

Používa sa na oddelenie protismernej premávky dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značka sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. V 1a.

V1b Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara
V2a Pozdĺžna prerušovaná čiara #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 2a.png

Pozdĺžna prerušovaná čiara

Môžu sa prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V 2a s rozostupmi (medzerami) dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy.

V2a Pozdĺžna prerušovaná čiara
V2b Pozdĺžna prerušovaná čiara#phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 2b.png

Pozdĺžna prerušovaná čiara

Môžu sa prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka č. V 2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy a predchádza značke č. V 1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou Predbežné šípky č. V 9b.

V2b Pozdĺžna prerušovaná čiara
V2c Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 2c.png

Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

Vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara č. V 2c rovnaký význam ako značky č. V 2a alebo č. V 2b.

V2c Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara
V3 Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 3.png

Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou (č. V 3) oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, vodič sa riadi významom bližšej čiary.

V3 Pozdĺžna súvislá čiara doplnená preru...
V4 Vodiaca čiara #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 4.png

Vodiaca čiara

Vyznačuje okraj vozovky a oddeľuje vozovku od krajnice, prípadne chodníka. Vyhotovenie prerušovanej a plnej čiary možno použiť aj na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu. Vyhotovenie prerušovanej čiary sa používa najmä pri vyústení vjazdu z miesta mimo cesty a na oddelenie vjazdového alebo výjazdového klina zastávkového pruhu a na oddelenie parkovacieho pruhu. Značka č. V 4 neupravuje prednosť v jazde!

V4 Vodiaca čiara
V5a Priečna súvislá čiara #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 5a.png

Priečna súvislá čiara

Vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky.

V5a Priečna súvislá čiara
V5b Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“ #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 5b.png

Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť v jazde!“

Vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky.

V5b Priečna súvislá čiara so symbolom „D...
V5c Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 5c.png

Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“

Vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky použijú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka  vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky č. P 2.

V5c Priečna súvislá čiara s nápisom „STO...
V 5d Priestor pre cyklistov#phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-v 5d.png

Značka Priestor pre cyklistov

vyznačuje priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný signál
so znamením „Voľno“; značka sa používa aj ako súčasť vyznačeného vyhradeného pruhu pre cyklistov alebo cestičky pre cyklistov.

V 5d Priestor pre cyklistov
V6a Priechod pre chodcov #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 6a.png

Priechod pre chodcov

Vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel. Na zvýraznenie viditeľnosti možno značku aplikovať v retroreflexnom červenobielom farebnom vyhotovení, pričom červená farebná úprava musí presahovať biele pruhy po stranách v smere jazdy vozidiel o 50 cm. Zásady použitia značky č. V 6a sú rovnaké ako zásady použitia značky č. IP 6.

V6a Priechod pre chodcov
V6b Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 6b.png

Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich

Vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel, pričom značka je použitá v kombinácii so zariadením č. Z 8a. Vodiaci pás zariadenia č. Z 8a musí vždy bezprostredne nadväzovať na varovný pás zariadenia č. Z 8b a smerovým vedením zodpovedať signálnemu pásu zariadenia č. Z 8c, ktorý je umiestnený v priľahlom chodníku; inak značka č. V 6b sa nepoužije. Značka č. V 6b má rovnaký význam ako značka č. V 6a a používa sa vždy podľa rovnakých zásad.

V6b Priechod pre chodcov s vodiacim páso...
V7 Priechod pre cyklistov #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 7.png

Priechod pre cyklistov

Vyznačuje kríženie cyklistickej cestičky s vozovkou. Na prejazd cyklistov sa vopred upozorňuje značkou č. A 16.

V7 Priechod pre cyklistov
V 7a Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov#phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 7a.png

Značka Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu
pre chodcov

vyznačuje kríženie cestičky pre cyklistov a cestičky pre chodcov s vozovkou, pričom priechod pre cyklistov je označený značkou č. IP 7, a bezprostredne susediaci priechod pre chodcov, ktorý je vyznačený značkou č. V 6a alebo č. V 6b, je označený značkou č. IP 6. Značku č. V 7amožno použiť v kombinácii s významovým symbolom značky č. C 8. Na prejazd cyklistov sa vopred upozorňuje značkou č. A 16, ak je to technicky možné.

V 7a Priechod pre cyklistov primknutý k ...
V8a Cyklistická smerová šípka #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 8a.png

Cyklistická smerová šípka

Vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňa značku č. C 8.

V8a Cyklistická smerová šípka
V8b Cyklistická smerová šípka#phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 8b.png

Cyklistická smerová šípka

Vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňa značku č. C 8.

V8b Cyklistická smerová šípka
V 8c Koridor pre cyklistov#phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 8c.png

Značka Koridor pre cyklistov

vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. Vodičov motorových vozidiel upozorňuje, že sa nachádzajú na vozovke so zvýšeným
pohybom cyklistov.

V 8c Koridor pre cyklistov
V9a Smerové šípky #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 9a.png

Smerové šípky

Vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov, určený smer jazdy križovatkou a zodpovedá skutočnej dopravnej situácii na ceste; značkou č. V 9a možno vyznačiť, kde platí značkou č. C 25 povolené otáčanie vozidiel v priestore riadenej križovatky.

V9a Smerové šípky
V9b Predbežné šípky #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 9b.png

Predbežné šípky

Vyznačuje blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary na súvislú čiaru; ak je umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznačuje jeho blížiace sa skončenie.

V9b Predbežné šípky
V10a Parkovacie miesta s kolmým státím#phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 10a.png

Parkovacie miesta s kolmým státím

Vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

V10a Parkovacie miesta s kolmým státím
V10b Parkovacie miesta so šikmým státím#phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 10b.png

Parkovacie miesta so šikmým státím

Vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

V10b Parkovacie miesta so šikmým státím
V10c Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 10c.png

Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím

Vyznačuje miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

V10c Parkovacie miesta s pozdĺžnym státí...
V10d Parkovacie miesta s vyhradeným státím #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 10d.png

Parkovacie miesta s vyhradeným státím

S príslušným vhodným nápisom alebo symbolom vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím a dopĺňa značku č. IP 16.

V10d Parkovacie miesta s vyhradeným stát...
V10e Stanovište TAXI #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 10e.png

Stanovište TAXI

S príslušným nápisom TAXI vyznačuje priestor stanovišťa taxi a dopĺňa značku č. IP 20b.

V10e Stanovište TAXI
V11a Zastávka autobusu, trolejbusu alebo električky#phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 11a.png

Zastávka autobusu, trolejbusu alebo električky

S nápisom BUS alebo TRAM pre zastávku električky vyznačuje priestor zastávky uvedených vozidiel. Značka sa používa na zdôraznenie umiestnenia zastávky alebo na vyznačenie zastávky. Značku možno použiť aj v bielej farbe.

V11a Zastávka autobusu, trolejbusu alebo...
V11b Varovný pás od zástavky autobusu, trolejbusu a električky#phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 11b.png

Varovný pás od zástavky autobusu, trolejbusu a električky

Upozorňuje z dôvodu bezpečnosti osôb na zástavkách pravidelnej verejnej dopravy osôb na bezpečnú vzdialenosť od priľahlej vozovky. Značka vyznačuje bezpečnostný priestor nástupišťa zastávky, do ktorého je zakázané osobám vstupovať alebo doň inak presahovať v čase príjazdu vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb do priestoru zástavky, a to až do jeho zastavenia; ako varovný pás možno použiť aj varovný pás pre nevidiacich č. Z 8b v červenej farbe.

V11b Varovný pás od zástavky autobusu, t...
V12a Žltá kľukatá čiara #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 12a.png

Žltá kľukatá čiara

Vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.

V12a Žltá kľukatá čiara
V12b Žltá súvislá čiara #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 12b.png

Žltá súvislá čiara

Vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané zastavenie a státie vozidiel.

V12b Žltá súvislá čiara
V12c Žltá prerušovaná čiara#phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 12c.png

Žltá prerušovaná čiara

Vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané státie vozidiel.

V12c Žltá prerušovaná čiara
V13 Šikmé rovnobežné čiary #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 13.png

Šikmé rovnobežné čiary

Vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

V13 Šikmé rovnobežné čiary
V14 Nápisy na ceste #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 14.png

Nápisy na ceste

Používa sa na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche a vhodným údajom alebo nápismi napríklad BUS, TRAM, TIR, NITRA, STOP a podobne vyjadruje rôzne doplňujúce údaje.

V14 Nápisy na ceste
V15 Bezpečná vzdialenosť #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 15.png

Bezpečná vzdialenosť

Vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so značkou č. IP 32 odporúčajú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach; bezpečná
vzdialenosť je zobrazená na značke č. IP 32.

V15 Bezpečná vzdialenosť
V16 Optická psychologická brzda #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 16.png

Optická psychologická brzda

Opticky, prípadne aj zvukovo vedie vodičov k zníženiu rýchlosti jazdy pred miestom, na ktorom hrozí nebezpečenstvo a je potrebné zvýšiť opatrnosť.

V16 Optická psychologická brzda
V17 Hmlové body #phocagallerypiclens 8-phocagallerypiclenscode-Znacky/Vodorovne/v 17.png

Hmlové body

Vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so značkami č. IP 31a až IP 31c „odporúčajú rýchlosť v kilometroch za hodinu“ za zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly alebo dymu.

V17 Hmlové body
 
 
 
Powered by Phoca Gallery