Sklárčik autoškola - Dodatkové tabuľky

E1 Počet #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e1.png

Počet

Umiestňuje sa pod príslušné značky, ktorých význam spresňuje alebo doplňuje, napríklad v kombinácii so značkou č. A 2a udáva skutočný celkový počet zákrut.

E1 Počet
E2 Vzdialenosť #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e2.png

Vzdialenosť

Vyznačuje vzdialenosť k miestu, od ktorého platí značka, pod ktorou je umiestnená.

E2 Vzdialenosť
E3 Vzdialenosť #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e3.png

Vzdialenosť

Umiestnená pod značkou č. P 1 vyznačuje vzdialenosť k značke č. P 2, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou. Na tabuľke sa uvádza vzdialenosť v celých desiatkach metrov k miestu, kde platí povinnosť zastaviť vozidlo.

E3 Vzdialenosť
E4 Dĺžka úseku alebo platnosti #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e4.png

Dĺžka úseku alebo platnosti

Vyznačuje dĺžku úseku alebo platnosti značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v kombinácii s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku.

E4 Dĺžka úseku alebo platnosti
E5a Úsek platnosti #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e5a.png

Úsek platnosti

Vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B 33 alebo č. B 34.

E5a Úsek platnosti
E5b Úsek platnosti #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e5b.png

Úsek platnosti

Vyznačuje smer k miestu, kde platí značka a úsek platnosti, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E 5a.

E5b Úsek platnosti
E6 Celková hmotnosť #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e6.png

Celková hmotnosť

Používa sa najmä v kombinácii so značkami č. B 6, č. B 30a až B 31b, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj
uvedený na dodatkovej tabuľke. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel. Údaj sa uvádza v tonách s jedným desatinným miestom.

E6 Celková hmotnosť
E6a Celková hmotnosť #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e6a.png

Celková hmotnosť 

 Používa sa najmä v kombinácii so značkami č. II 21a, č. II 21b, č. II 22a, č. II 22b a č. IP 33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom alebo sa mu rovná. Pri jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.

E6a Celková hmotnosť
E6b Celková hmotnosť #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e6b.png

Celková hmotnosť

Používa se najmä v kombinácii so značkami č. II 21a, č. II 21b, č. II 22a, č. II 22b a č. IP 33a, ktorých platnosť je potrebné obmedziť len na vozidlá, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabuľke za matematickým symbolom. Pri
jazdnej súprave zloženej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najväčších prípustných celkových hmotností vozidiel.

E6b Celková hmotnosť
E7 Smerová šípka #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e7.png

Smerová šípka

Označuje smer k miestu, kde platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. IP 12 až IP 19 alebo č. IP 20a a č. IP 20b.

E7 Smerová šípka
E8a Začiatok úseku platnosti #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e8a.png

Začiatok úseku platnosti

Vyznačuje začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení so značkami č. B 33, č. B 34 alebo so značkami č. IP 12 až IP 19, ak je nutné začiatok úseku platnosti zdôrazniť.

E8a Začiatok úseku platnosti
E8b Priebeh úseku platnosti #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e8b.png

Priebeh úseku platnosti

Vyznačuje priebeh úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená; používa sa najmä, ak je nutné na priebeh platnosti zvlášť upozorniť, v prípade dlhšieho úseku. Používa sa podľa rovnakých zásad ako dodatková tabuľka č. E 8a.

E8b Priebeh úseku platnosti
E8c Koniec úseku platnosti #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e8c.png

Koniec úseku platnosti

Vyznačuje koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je umiestnená. Používa sa v prípadoch, keď platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, má sa skončiť mimo križovatky. Používa sa najmä v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E 8a.

E8c Koniec úseku platnosti
E9 Nepriaznivé poveternostné podmienky #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e9.png

Nepriaznivé poveternostné podmienky

Obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená. Používa sa najmä v spojení s výstražnými značkami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvo v určitom úseku vozovky, napríklad na podmienky mokrej vozovky alebo iné nepriaznivé poveternostné podmienky.

E9 Nepriaznivé poveternostné podmienky
E10 Druh vozidla #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e10.png

Druh vozidla

Obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vyznačený druh vozidla; tento druh vozidla sa vyznačuje významovými symbolmi zo zákazových značiek.

E10 Druh vozidla
E11 Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e11.png

Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou

Vyznačuje taký tvar kríženia cesty so železničnou dráhou tam, kde nie je dostatočný rozhľad alebo kde má kríženie ostrý uhol. Umiestňuje sa nad značky č. A 29a a č. A 29b – 80 m.

E11 Tvar kríženia cesty so železničnou d...
E12 Dodatková tabuľka s textom #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e12.png

Dodatková tabuľka s textom

S nápisom „OKREM ZÁSOBOVANIA“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské, údržbárske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O 3; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená. s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské, údržbárske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O 3, na vozidlá taxislužby a vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo alebo garáž; pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť v prípadoch, keď je nutné obmedziť platnosť zákazu vyplývajúceho z príslušnej zákazovej alebo príkazovej značky len pre určitú skupinu alebo vozidlá, napríklad v kombinácii so značkou č. B 1 s textom „OKREM...“ vozidiel z presne vymedzenej skupiny alebo so stanoveným evidenčným číslom, a to vždy jednoznačným, vhodným a presným údajom.

Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť len v kombinácii so značkami č. B 1 až B 12, č. B 13 až B 18, č. B 27a až B 28, č. B 33 až B 37 a so značkami č. C 1 až C 5. Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť k značkám ako spoločnú dodatkovú tabuľku na spresňujúce údaje. Dodatkovú tabuľku s textom (č. E 12) možno použiť na vyznačenie výnimky z miestnej úpravy cestnej premávky pre vodičov električky a vyznačuje sa len vtedy, keď to vyžaduje situácia v cestnej premávke.

E12 Dodatková tabuľka s textom
E13 Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e13.png

Dodatková tabuľka pre vyhradené parkovanie

Používa sa v kombinácii so značkou č. IP 16 ako tabuľka pre spresňujúce údaje.

E13 Dodatková tabuľka pre vyhradené park...
E14 Kategória tunela #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e14.png

Kategória tunela

Možno použiť v kombinácii so značkami č. B 21 a č. C 19 vzhľadom na zákaz, resp. prikázaný smer cestnej prepravy nebezpečných vecí, ktorých preprava je obmedzená príslušnou kategóriou tunela. Významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany príslušnej značky zo skupiny IS. Na tabuľke sa namiesto údaja (*) uvedie aktuálny údaj z jedného z písmen B, C, D alebo E, znamenajúceho príslušnú kategóriu, do ktorej bol tunel zaradený.

E14 Kategória tunela
E15 Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím #phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e15.png

Dodatková tabuľka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím


Používa sa najmä v kombinácii so značkou č. IP 16; významový symbol tabuľky možno vložiť do prednej strany značky č. IP 16 vpravo nad nápis „RÉSERVÉ“.

E15 Dodatková tabuľka na označenie vyhra...
E 16a Povolený smer jazdy cyklistov#phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e 16a.png

Dodatková tabuľka Povolený smer jazdy cyklistov

s použitím zodpovedajúcich smerových šípok vyznačuje možný smer jazdy cyklistov. Umiestňuje sa pod značky č. C 1 až C 5 alebo sa vyznačuje ako príslušný symbol značky na vyznačenom radení do jazdných pruhov v smere jazdy cez križovatku na značke č. C 25.

E 16a Povolený smer jazdy cyklistov
E 16b Jazda cyklistov v protismere povolená#phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e 16b.png

Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v protismere povolená

ak je umiestnená pod značkou č. B 2, potom povoľuje vjazd cyklistom v protismere jazdy do jednosmernej cesty; v smere jazdy sa pod značkou č. IP 3a alebo č. IP 3b umiestňuje dodatková tabuľka č. E 16c.

 

E 16b Jazda cyklistov v protismere povol...
E 16c Jazda cyklistov v oboch smeroch povolená#phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e 16c.png

Dodatková tabuľka Jazda cyklistov v oboch smeroch
povolená

ak je umiestnená pod značkou č. IP 3a alebo č. IP 3b, potom upozorňuje na možnosť jazdy cyklistu v protismere jazdy jednosmernej cesty; v protismere jazdy sa pod značkou č. B 2 umiestňuje dodatková tabuľka č. E 16b.

E 16c Jazda cyklistov v oboch smeroch po...
E 16d Priečna jazda cyklistov#phocagallerypiclens 6-phocagallerypiclenscode-Znacky/Dodatkove/e 16d.png

Dodatková tabuľka Priečna jazda cyklistov


sa používa najmä v kombinácii so značkami č. A 16, č. P 1 alebo č. P 2, pričom ak je umiestnená pod značkou č. P 1 alebo č. P 2, nielen upozorňuje na priečnu jazdu cyklistov, ale tiež zdôrazňuje vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde vyplývajúcu z príslušnej značky aj cyklistom idúcim po cestičke pre cyklistov v pridruženom dopravnom priestore hlavnej cesty.

E 16d Priečna jazda cyklistov
 
 
 
Powered by Phoca Gallery