Sklárčik autoškola - Zákazové značky

B1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b1.png

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch

Zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel  oboch smeroch jazdy.

B1 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v ...
B2 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b2.png

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

Zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiestňuje značka č. IP 3a alebo č. IP 3b.

B2 - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
B3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b3.png

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

Zakazuje vjazd všetkým motorovým vozidlám, ale nezakazuje vjazd električke.

B3 - Zákaz vjazdu všetkých motorových ...
B4 - Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b4.png

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

Zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka, ale nezakazuje vjazd električke.

B4 - Zákaz vjazdu všetkých motorových ...
B5 - Zákaz vjazdu osobných automobilov #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b5.png

Zákaz vjazdu osobných automobilov

Zakazuje vjazd osobným automobilom.

B5 - Zákaz vjazdu osobných automobilov
B6 - Zákaz vjazdu nákladných automobilov #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b6.png

Zákaz vjazdu nákladných automobilov

Zakazuje okrem vjazdu nákladných automobilov aj vjazd ťahača prívesu, ťahača návesu a špeciálnych automobilov odvodených od nákladného automobilu alebo od autobusu; nezakazuje vjazd obytným automobilom a nákladným automobilom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou  3 500 kg.

B6 - Zákaz vjazdu nákladných automobil...
B7 - Zákaz vjazdu autobusov#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b7.png

Zákaz vjazdu autobusov

V záujme bezpečnosti cestnej premávky zakazuje vjazd autobusov na cesty, ktoré svojimi parametrami, napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cesty, neumožňujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmery, resp. na najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť. Značka č. B 7 sa používa i v prípadoch, keď je potrebné premávku autobusov vylúčiť z dôvodu ochrany životného prostredia.

B7 - Zákaz vjazdu autobusov
B8 - Zákaz vjazdu motocyklov#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b8.png

Zákaz vjazdu motocyklov

Zakazuje vjazd motocyklov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon je väčší ako  4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.

B8 - Zákaz vjazdu motocyklov
B9 - Zákaz vjazdu traktorov #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b9.png

Zákaz vjazdu traktorov

Zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvláštnym motorovým vozidlám, ako sú napríklad jednonápravové kultivačné traktory, motorové dopravné vozíky, motorové ručné vozíky, samohybné poľnohospodárske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje.

B9 - Zákaz vjazdu traktorov
B10 - Zákaz vjazdu malých motocyklov #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b10.png

Zákaz vjazdu malých motocyklov

Zakazuje vjazd malých motocyklov s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora a najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW alebo ktorých najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako     4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany životného prostredia alebo v záujme bezpečnosti cestnej premávky.

B10 - Zákaz vjazdu malých motocyklov
B11 - Zákaz vjazdu bicyklov #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b11.png

Zákaz vjazdu bicyklov

Zakazuje vjazd bicyklov; zákaz sa nevzťahuje na prípady, keď je bicykel tlačený.

B11 - Zákaz vjazdu bicyklov
B12 - Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b12.png

Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch

Zakazuje vjazd jazdcomna koňoch; zákaz sa vzťahuje aj na prípady, ak je kôň vedený osobou za uzdu alebo za vodidlo.

B12 - Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch
B13 - Zákaz vstupu chodcov #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b13.png

Zákaz vstupu chodcov

Zakazuje vstup chodcov a používa sa tam, kde je nutné v záujme bezpečnosti cestnej premávky vylúčiť pohyb chodcov, pre ktorých sú spravidla k dispozícii iné trasy.

B13 - Zákaz vstupu chodcov
B14 - Zákaz vstupu korčuliarov #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b14.png

Zákaz vstupu korčuliarov

Zakazuje vstup korčuliarov, skejtbordistov alebo osôb pohybujúcich sa na obdobnom športovom vybavení a používa sa na označenie miest, kde je jazda na korčuliach, skejtbordoch alebo na obdobnom športovom vybavení zakázaná.

B14 - Zákaz vstupu korčuliarov
B15 - Zákaz vjazdu záprahových vozidiel #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b15.png

Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

Zakazuje vjazd záprahových vozidiel a používa sa predovšetkým v prípadoch, keď premávka záprahových vozidiel vzhľadom na ich rýchlosť jazdy a na rozmer by mohla ohroziť bezpečnosť a plynulosť ostatnej cestnej premávky.

B15 - Zákaz vjazdu záprahových vozidie...
B16 - Zákaz vjazdu ručných vozíkov #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b16.png

Zákaz vjazdu ručných vozíkov

Zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600mm tam, kde je žiaduce premávku ručných vozíkov vylúčiť vzhľadom na rýchlosť jazdy k ostatnej cestnej premávke a na bezpečnosť osôb, ktoré vozík tlačia alebo ťahajú.

B16 - Zákaz vjazdu ručných vozíkov
B17 - Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b17.png

Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi

Zakazuje vjazd motorových vozidiel s prívesmi, napríklad s obytnými, nákladnými a podobne.

B17 - Zákaz vjazdu motorových vozidiel...
B18 - Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (vzor)#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b18.png

Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (vzor)

Zakazuje vjazd vozidlám vyznačených druhov; tieto druhy vozidiel sa vyznačujú významovými symbolmi zo značiek č. B 4 až B 17 a č. B 21 a č. B 22.

B18 - Zákaz vjazdu vyznačených vozidie...
B19 - Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené (vzor)#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b19.png

Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené (vzor)

Zakazuje vodičovi motorového vozidla jazdu za motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené na značke.

B19 - Zákaz jazdy motorových vozidiel ...
B20 - Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b20.png

Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

Zakazuje vjazd vozidlám alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka vrátane nákladu presahuje vyznačenú hranicu na značke.

B20 - Zákaz vjazdu vozidiel alebo súpr...
B21 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b21.png

Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci

Zakazuje vjazd vozidlám prepravujúcim výbušniny, ľahko horľavé alebo inak nebezpečné veci. V prípade vyznačenia zákazu prejazdu vozidiel prepravujúcich určené nebezpečné veci cez tunel je táto značka doplnená dodatkovou tabuľkou č. E 14. V takomto prípade sa zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci vzťahuje len na vozidlá, ktoré sú obmedzené príslušnou dodatkovou tabuľkou.

B21 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujú...
B22 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b22.png

Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

Zakazuje vjazd týchto vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, napríklad prepravujúcich ropu, ropné materiály alebo iné látky. Množstvo, prípadne druh nákladu možno vyznačiť na príslušnej dodatkovej tabuľke.

B22 - Zákaz vjazdu vozidiel prepravujú...
B23 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (vzor)#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b23.png

Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu  (vzor)

Zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná šírka presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá šírka vozidla vrátane nákladu.

B23 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých š...
B24 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (vzor)#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b24.png

Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (vzor)

Zakazuje vjazd vozidlám, ktorých skutočná výška presahuje vyznačenú hranicu, pričom rozhodujúca je okamžitá výška vozidla vrátane nákladu.

B24 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých v...
B25 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu (vzor)#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b25.png

Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu  (vzor)

Zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu na značke, najmä na mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu povolenú pre bežnú cestnú premávku. Pri jazdnej súprave sa obmedzenie okamžitej hmotnosti vzťahuje na jednotlivé vozidlá súpravy.

Ak je značka doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom „Jediné vozidlo ...t“, smie do takto označeného úseku vojsť jediné vozidlo, ktorého okamžitá hmotnosť, ak ide o súpravu, okamžitá hmotnosť všetkých vozidiel súpravy, síce presahuje údaj na značke, nie však údaj na dodatkovej tabuľke; vodič je povinný zabezpečiť, aby na taký úsek nevchádzali súčasne z nijakého smeru iné vozidlá, pričom na tento účel možno zastavovať iné vozidlá. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.

B25 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých o...
B26 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu (vzor)#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b26.png

Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu  (vzor)

Zakazuje vjazd vozidlám, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu. Značkou sa označujú úseky ciest a mostné objekty, ktorých dovolená zaťažiteľnosť neumožňuje vjazd vozidlám, pri ktorých zaťaženie na ktorúkoľvek nápravu presahuje vyznačenú určenú hranicu. Okamžitá hmotnosť znamená skutočnú hmotnosť vozidla s nákladom, vodičom a s cestujúcimi.

B26 - Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých o...
B27a - Zákaz odbočovania vpravo #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b27a.png

Zákaz odbočovania vpravo

Zakazuje odbočovanie vpravo napríklad na križovatke, na miesto mimo cesty, na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, do obytnej zóny alebo do pešej zóny.

B27a - Zákaz odbočovania vpravo
B27b - Zákaz odbočovania vľavo#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b27b.png

Zákaz odbočovania vľavo

Zakazuje odbočovanie vľavo napríklad na križovatke, na miesto mimo cesty, na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov, do obytnej zóny alebo do pešej zóny.

B27b - Zákaz odbočovania vľavo
B28 - Zákaz otáčania #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b28.png

Zákaz otáčania

Zakazuje otáčanie vozidiel najmä v prípadoch, v ktorých môže otáčanie ohrozovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

B28 - Zákaz otáčania
B29a - Zákaz predchádzania #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b29a.png

Zákaz predchádzania

Zakazuje vodičovi predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

B29a - Zákaz predchádzania
B29b - Koniec zákazu predchádzania#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b29b.png

Koniec zákazu predchádzania

Končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 29a, ak nie je skôr skončené inak.

B29b - Koniec zákazu predchádzania
B30a - Zákaz predchádzania pre nákladné automobily #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b30a.png

Zákaz predchádzania pre nákladné automobily

Zakazuje vodičovi nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať.

B30a - Zákaz predchádzania pre nákladn...
B30b - Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b30b.png

Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily

Končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 30a, ak nie je skôr skončené inak.

B30b - Koniec zákazu predchádzania pre...
B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť (vzor)#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b31a.png

Najvyššia dovolená rýchlosť  (vzor)

Zakazuje vodičovi prekročiť rýchlosť v kilometroch za hodinu vyznačenú číslom na značke; značka končí platnosť predchádzajúcej značky č. B 31a s iným údajom na značke, ak nie je skôr skončená inak.

B31a - Najvyššia dovolená rýchlosť (v...
B31b - Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (vzor)#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b31b.png

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti  (vzor)

Končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 31a, ak nie je skôr skončené inak. Na značke č. B 31b sa v takom prípade použije zhodný významový symbol z použitej značky              č. B 31a.

B31b - Koniec najvyššej dovolenej rých...
B32a - Zákaz zvukových výstražných znamení #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b32a.png

Zákaz zvukových výstražných znamení

Zakazuje vodičovi používať zvukové výstražné znamenia a osadzuje sa najmä na cestách, ktoré vedú v blízkosti zdravotníckych, kúpeľných a podobných zariadení.

B32a - Zákaz zvukových výstražných zna...
B32b - Koniec zákazu zvukových výstražných znamení #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b32b.png

Koniec zákazu zvukových výstražných znamení

Končí platnosť obmedzenia vyznačeného značkou č. B 32a, ak nie je skôr skončené inak.

B32b - Koniec zákazu zvukových výstraž...
B33 - Zákaz státia #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b33.png

Zákaz státia

Používa sa najmä v prípadoch, keď je nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakázať státie vozidiel a umožniť iba ich zastavenie napríklad najmä na účel zásobovania.

B33 - Zákaz státia
B34 - Zákaz zastavenia #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b34.png

Zákaz zastavenia

Používa sa v prípade, keď by zastavenie vozidla mohlo s prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohroziť bezpečnosť cestnej premávky alebo narušiť jej plynulosť.

B34 - Zákaz zastavenia
B35 - Zákaz státia v nepárnych dňoch #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b35.png

Zákaz státia v nepárnych dňoch

Zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

B35 - Zákaz státia v nepárnych dňoch
B36 - Zákaz státia v párnych dňoch #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b36.png

Zákaz státia v párnych dňoch

Zakazuje státie v párnych kalendárnych dňoch v mesiaci.

B36 - Zákaz státia v párnych dňoch
B37 - Značka Iný zákaz (vzor)#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b37.png

Značka Iný zákaz  (vzor)

Určuje iný zákaz ako ten, ktorý možno vyznačiť inou zákazovou značkou. Zákaz je vyjadrený príslušným stručným nápisom vnútri tejto značky, napríklad „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, „NAKLADANIE A SKLADANIE TOVARU ZAKÁZANÉ“, alebo ak sa použije nápis „PREJAZD ZAKÁZANÝ“, nesmie vodič prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil napríklad s cieľom naložiť alebo zložiť náklad a podobne. Ak sa v záujme bezpečnosti premávky použije nápis „LPG“, „CNG“ alebo „LNG“, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré vo svojom pohonnom systéme využívajú skvapalnený ropný plyn LPG, stlačený zemný plyn CNG alebo skvapalnený zemný plyn LNG, najmä domiest, kde by pri úniku LPG, CNG alebo LNG mohlo dôjsť k ich vznieteniu. Ak sa v záujme ochrany životného prostredia použije nápis „EURO X“, pričom za „X“ sa podľa potreby dosadí vhodné číslo, je tým vyjadrený zákaz vjazdu vozidiel, ktoré nespĺňajú emisné limity „EURO X“ a nižšie.

B37 - Značka Iný zákaz (vzor)
B38 - Povinnosť zastaviť vozidlo (vzor)#phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b38.png

Povinnosť zastaviť vozidlo  (vzor)

Zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti tejto značky sa uvádza preklad nápisu CLO v jazyku susedného štátu. Ak je namiesto nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značky, napríklad POLÍCIA, KONTROLA a podobne.

B38 - Povinnosť zastaviť vozidlo (vzo...
B39 - Koniec viacerých zákazov #phocagallerypiclens 4-phocagallerypiclenscode-Znacky/zakazove/b39.png

Koniec viacerých zákazov

Končí platnosť značiek č. B 29a, č. B 30a, č. B 31a a č. C 15, ak nie je skôr skončená inak; ak sú použité najmenej dve z týchto značiek spoločne, umiestňuje sa na konci platnosti obmedzení vyplývajúcich zo spoločného použitia značiek.

B39 - Koniec viacerých zákazov
 
 
 
Powered by Phoca Gallery